Algemene Voorwaarden

Kindercoach Sjannie is opgericht door Sjannie van Iersel (hierna te noemen, kindercoach) en is gevestigd in Udenhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69973067. Kindercoach Sjannie richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en opvoeders (hierna te noemen cliënt). 

Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten met Kindercoach Sjannie en met de daarmee verband houdende handelingen.
Coaching van kinderen tot 16 jaar: Voor kinderen tot 16 jaar geldt, indien van toepassing, dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Ze dragen er zorg voor dat iedere gezaghebbende ouder geïnformeerd wordt over de begeleiding. Kindercoach Sjannie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden, als de andere ouder bezwaren heeft tegen de coaching.
Vertrouwelijkheid: Kindercoach Sjannie is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van een coachingsessie. Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Bij kinderen/jongeren onder de 18 wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt de kindercoach zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
Afspraken voor kinderen: Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop op de afgesproken tijd ophaalt. De ouder dient telefonisch altijd bereikbaar te blijven. Tijdens het ophalen is er eventueel gelegenheid voor de ouder(s) om kort te bespreken wat er gedaan is. Tijdens een tussen en/of eindgesprek wordt alles uitgebreid besproken.
Verhindering: Indien bij verhindering de afspraak 24 uur voor aanvang wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht. Bij opzegging binnen 24 uur voor aanvang, afhankelijk van de omstandigheden, wordt de tijd wel in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk. Dit kan telefonisch of per e-mail.
Tarieven: De tarieven staan vermeld op de website van Kindercoach Sjannie onder kopje “tarieven”. Deze is 55 euro per uur en het bedrag is inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd. 

Aansprakelijkheid: De begeleiding en advies van Kindercoach Sjannie is oplossingsgericht, zonder de oplossing te kunnen garanderen. Kindercoach Sjannie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of letsel voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen,al dan niet in overleg met de kindercoach. Cliënt is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan. Zowel tijdens als na de de coachingsessies. Voor lichamelijk- en psychische klachten van de cliënt, raadt Kindercoach Sjannie aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.
Klachtenprocedure: Indien een opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de dienstverlening door Kindercoach Sjannie, wordt er verwacht dat de ontevredenheid kenbaar gemaakt wordt. Dit kan mondeling of schriftelijk bij Kindercoach Sjannie.
Wijzigingen van de voorwaarden: Deze voorwaarden zijn te vinden op
www.kindercoachsjannie.nl . De voorwaarden zijn altijd geldig op het moment van aangaan van de overeenkomst. Eventuele wijzigingen worden binnen 24 uur op de website geplaatst.
Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst: Zowel de coach als cliënt is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen indien; - de cliënt en/of ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. - zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de samenwerking moet worden verbroken. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders/verzorgers onmiddellijk opeisbaar.

©Kindercoach Sjannie 2018